Basic Mandarin 7

Apa personaliti anda..? Kami sertakan sedikit perkataan berkaitan personaliti.


  • agile 利索 lì suǒ [ lik suwo ]
  • funny 风趣 fēng qù [ feng chik ]
  • humorous 幽默 yōu mò [ yow mok ]
  • stubborn 固执 gù zhí [ kuk che ]
  • loyal 忠诚  zhōng chéng [ chong chheng ]
  • easy-going 随和 suí he [ suwei her ]
  • serious 严肃 yán sù [ yen suk ]
  • hospitable 好客  hào kè [ haw khek ]
  • strong/healthy 健壮 jiàn zhuàng [ ciyen chuwang ]

Comments